Chương 54 – Hân hoan

★ Chương 54 – Tuyên truyền kiến thức nuôi heo ★

“Cậu trai à, cậu về nông thôn để chịu khổ, chứ không phải về nông thôn tiến hành tuyên truyền kiến thức chăn nuôi heo!”
Continue reading “Chương 54 – Hân hoan”