Chương 38 – Hân hoan

★ Chương 38 – Đêm hội thường niên ★

“Đương nhiên chúng ta sẽ làm anh em tốt cả đời.”

Continue reading “Chương 38 – Hân hoan”