[Đoản văn] – Anh chàng thu hút muỗi (Chung Hiểu Sinh)

Đoản văn – Anh chàng thu hút muỗi.

Tác giả: Chung Hiểu Sinh

Chuyển ngữ: Muối.

Continue reading “[Đoản văn] – Anh chàng thu hút muỗi (Chung Hiểu Sinh)”