Chương 45 – Hân hoan

★ Chương 45 – Bao áp tuế ★

“Chúc Đình Đình bình an, vô bệnh vô tai, bách tà bất xâm.”

Continue reading “Chương 45 – Hân hoan”