Chương 64 – Liệu nguyên

★ Chương 64 ★

“Bản thân mình sống đã đủ chật vật rồi, còn luôn muốn làm Bồ Tát.”

Continue reading “Chương 64 – Liệu nguyên”