Chương 65 – Liệu nguyên

★ Chương 65 ★

“Cứ nhìn chòng chọc chòng chọc, thế rồi đôi mắt cũng hoen đỏ.”

Continue reading “Chương 65 – Liệu nguyên”