Chương 6 – Tra trời sinh

★ Chương 6 ★ 

“Dẫu Kỳ Tích ngược tôi trăm ngàn lần, tôi vẫn đợi Kỳ Tích như mối tình đầu.”

Continue reading “Chương 6 – Tra trời sinh”