Chương 26 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

★ Chương 26 ★

“Tề Thiệp Giang giơ tay, giơ thành hình trái tim.”

Continue reading “Chương 26 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì”

Advertisements