Chương 35 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

★ Chương 35 ★

“Để thời đại này trở thành của anh, cũng để Trương Ước thực sự trở thành của anh.”

Continue reading “Chương 35 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì”