Chương 38 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì

★ Chương 38 ★

“Anh xướng hoa liễm vẫn hùng hồn như vậy!”

Continue reading “Chương 38 – Tui cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì”