Chương 42 – Hân hoan

★ Chương 42 – Quà tặng ★

“Không biết phép tắc mà cũng muốn nổi tiếng à?.”

Continue reading “Chương 42 – Hân hoan”