Tiết tử – Làm giai cong trong truyện BG

★ Tiết tử – Làm giai cong trong truyện BG ★

[thể loại: khoái xuyên, hệ thống, sảng văn, 1vs1]

Continue reading “Tiết tử – Làm giai cong trong truyện BG”